Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till Årsmöte för Scandinavian Golf Club 2020

Torsdag den 12 mars klockan 16.00

Årsmötet hålls på The Club House och följs av en enkel tapas med öl/vin.

Vänligen anteckna dig på anmälningslistan på anslagstavlan.

Dagordning

      1Årsmötet öppnas

  • Årsmötets stadgeenliga utlysning prövas

3.  Godkännande av föredragningslistan

      4.  Val av mötesordförande

      5.  Val av sekreterare för mötet

  • Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
  • Justering av röstlängd
  • Redovisning av resultat och balansräkning för verksamhetsåret
  • Revisionsberättelsen

    10.  Frågan om styrelsens ansvarsfrihet prövas.

    11.  Behandling av inkomna motioner. (motioner skall vara inkomna till      styrelsen senast fjorton dagar före datum för årsmötet.)

     12.  Behandling av propositioner från styrelsen.

     13.  Anmälan från styrelsen om kommittéer med ansvariga.

     14.  Styrelsen förslag till verksamhetsplan

     15.  Val av ordförande för verksamhetsåret

     16.  Val av styrelseledamöter

     17.  Val av två revisorer på ett år

     18.  Val av valberedning

     19.  Avtackningar

     20.  Avslutning

Rojales den 15 januari 2020

Anders Sjölund

ordförande

Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com