Stadgar

STADGAR  SCANDINAVIAN GOLF CLUB

Kapitel 1: Benämning, Adress, Område, Syfte och Aktivitet

Art.1 Benämning

Föreningen benämnd ”Scandinavian Golf Club” har bildats i enlighet med lagen, Ley Organica 1/2002, daterad den 22 Mars, vilken reglerar föreningars rättigheter och som styrs av artikel 22 i grundlagarna när det gäller icke vinstbringande organisationer.

Art.2 Juridisk karaktär
Föreningen har juridisk karaktär med full verksamhetskapacitet att administrera och använda sina tillgångar för att uppfylla de syften som avses.

Art.3 Adress och verksamhetsområde

Föreningens adress skall vara: Club de Golf La Marquesa, Calle/Avenida Justo Quesada s/n 03170 Rojales, Alicante.

Föreningen kommer att utöva sin verksamhet främst inom Spaniens gränser.

Art.4 Syften

Föreningens syfte skall vara följande:

–         Främja sociala aktiviteter mellan en grupp människor som utövar en sport.

–         Utöva golfsport.

–         Medverka till att utöka tolerans och samarbete mellan föreningens medlemmar genom          praktiskt utövande av golfspel.

Art.5 Aktiviteter

För att uppfylla de syften som benämns i art.4 skall följande aktiviteter genomföras:

–         Organisera golftävlingar mellan föreningens medlemmar.

_           Uppmuntra och möjliggör att medlemmar deltager i spanska tävlingar på La Marquesa.

–         Minst en dag i månaden ordna träffar för alla medlemmar att utöva golfspel.

Kapitel 2. Medlemmar

Art.6 Kapacitet

Var fysisk person, som fritt och på eget initiativ har intresse av föreningen och dess verksamhet, kan efter styrelsens godkännande bli medlem enligt följande:

 1. a) Fysiska personer skall ha tillräcklig mental kapacitet att förstå innebörden av ett medlemskap.
 1. Minderåriga behöver målsmans skriftliga godkännande.
 2. Fysiska personer skall ha Nordiskt medborgarskap.
 3. Styrelsen kan bevilja medlemskap om särskilda skäl föreligger.
 4. Ett medlemskap kan ej överföras.

Art.7 Medlemmars rättigheter

Medlemmarnas rättigheter är följande:

 1. a) Deltaga i föreningens aktiviteter , styrelse och representation och närvara vid årsmöte med rätt att rösta enligt stadgarna. För att kunna tillhöra styrelsen måste medlem vara myndig, ha tillräcklig laglig kapacitet och motsvara de egenskaper som gällande föreskrifter erfordrar.
 2. b) Bli informerad om styrelsens sammansättning, föreningens räkenskaper och om utvecklingen av föreningens aktiviteter.
 3. c) Att bli hörd, innan någon form av disciplinära åtgärder kan vidtagas mot medlemmen och få en komplett redogörelse över de orsaker som i dessa fall framkallar en straffåtgärd.
 4. d) Att bestrida bestämmelser som tagits av föreningens instanser om medlemmen anser att dessa motsäger föreningens stadgar enligt lag.

Art.8 Medlemmars skyldigheter

Medlemmarna skyldigheter är följande:

 1. a) Medverka för föreningens syften och samarbeta för dess ändamål.
 2. b) Inbetala årsavgifter, extra pålagor etc. Som enligt föreningens stadgar och årsmötesbeslut tillkommer varje medlem.
 3. c) Acceptera och uppfylla de bestämmelser som föreningens styrelse och representation tagit.
 4. d) Visa ett uppförande som överensstämmer med gällande stadgar.

Art.9 Förlust av medlemskap

Medlemskap i föreningen kan förloras om:

 1. a) Medlem på egen begäran begär detta skriftligt till föreningens ansvarige instans. Återbetalning av ev. ekonomiska delinsatser som inte avser den årliga medlemsavgiften kan återbetalas endast i de fall detta inte påverkar tredje man.
 2. b) Om medlemsavgiften ej fullgörs i enlighet med årsmötesbeslut.

Art.10 Straffåtgärder

En medlem kan bli utesluten ur föreningen om han förorsakar någon typ av handling som anstöter mot föreningens verksamhet och medlemmen kan då anses ovärdig för fortsatt medlemskap.

Detta kan gälla i fall av:

 1. Om en medlem avsiktligt hindrar eller motarbetar föreningens syften och mål.
 2. När en medlem medvetet på något sätt förhindrar styrelsens funktioner och arbetsförpliktelser.
 3. Olämpligt uppträdande på golfbanan där man upprepande bryter mot regler och/eller fuskar i spelet.

I samtliga fall har en medlem rätt att bli hörd innan ett beslut om uteslutning av medlemskap kan göras effektivt.

Kapitel 3 Medlemsmöten

Art.11 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta instans och omfattar samtliga medlemmar med lika rätt inbördes, där beslut tas enligt majoritetsprincipen. Personval avgörs genom relativ majoritet, dvs. de som erhållit flest antal röster är valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Beslut som tagits av årsmötet gäller samtliga medlemmar, oavsett om de är närvarande eller inte, eller avstår från sin rätt att rösta.

Art.12 Extra årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas i november då budget och medlemsavgiftens storlek fastställes samt under första kvartalet då övriga frågor enl. Art. 14 ingår. Extra ordinarie årsmöte kan hållas när behov uppstår, på begäran av en grupp medlemmar som dock måste representera 10% av det totala medlemsantalet eller på styrelsens initiativ.

Art.13 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte, oavsett om det är ordinarie eller extra, skall göras skriftligt. Meddelande om kallelse till årsmöte skall sättas upp på brukbar anslagstavla och på hemsidan senast 5  veckor innan årsmötet skall hållas. I kallelsen skall datum, tid och plats för årsmötet framgå. Likaså  motionstid och dagordning.

Vid årsmötets början skall ordförande och sekreterare utses. Sekreteraren ansvarar för protokollförandet, där samtliga beslut som tas skall finnas med samt resultatet av varje enskild röstning. Vid årsmötets början skall protokollet från föregående möte alltid läsas upp och godkännas.

Art.14 Gällande beslut

Årsmötet anses gällande vid första kallelsen om en femtedel av det totala medlemsantalet är närvarande. Om detta inte har uppfyllts blir årsmötet gällande vid en andra kallelse, 30 minuter senare, vid samma datum och plats. Varje medlem har rätt till en röst vid årsmötet.

Årsmötet skall:

 1. a) Godkänna styrelsens handlägganden
 2. b) Ta del av föreningens räkenskaper och godkänna eller avslå redovisning av årets aktiviteter.
 3. c) Bestämma i stora drag föreningens verksamheter för dess gällande syften.
 4. d) Uppfylla vidtagna åtgärder för att garantera föreningens demokratiska fungerande.
 5. f) Välja och byta ut styrelsens ledamöter. Välja två revisorer och tre personer till valberedningen. Revisorer och valberedningen väljs på ett år.
 6. g) Ta beslut gällande:

–  Ev. uppsägning av medlemskap som framförts av gällande instans.

–  Ev. anslutning till idrottsförbund.

–  Ansökan om utfästelse för samhällsnyttigt bruk.

–  Upplösning av föreningen.

–  Ändringar av stadgarna.

Besluten skall tas genom att av de närvarande röstar för förslaget. Däremot, när det gäller beslut som berör upplösning av föreningen eller ändringar i stadgarna, måste för att beslutet skall bli giltigt rösterna för förslaget vara minst 2/3 av de närvarande och att förslaget varit specificerat vid kallelsen.

Kapitel 4  Styrelsen

Art. 15 Styrelsens sammansättning

Föreningen skall styras, administreras och representeras av en representationsinstans som benämns styrelse och skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter. Val av styrelseledamöter skall göras av årsmötets medlemmar. Vid nyval bör mandaten på lämpligt sätt cirkulera mellan de Nordiska nationerna.

Det skall vara fritt för alla föreningens medlemmar att ställa upp som kandidater till val av styrelseledamöter, såvitt de uppfyller följande villkor: Vara myndiga och ha tillräckliga civila rättigheter och inte vara oförenlig med gällande lagstiftning”. Styrelsen utses av de kandidater som har fått flest röster och i denna ordning: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter.

Posterna som ordförande, sekreterare och kassör måste alltid vara olika personer. Dessa förtroendeposter skall vara utan ersättning.

Art.16 Styrelsens valperioder   

Styrelsens ledamöter väljs för en två-års-period och kan därefter successivt bli omvalda. Ordföranden väljs på ett år i taget.

En styrelseledamot kan få avgå från sin post innan denna tidsperiod går ut om någon av följande orsaker föreligger:

 1. a) Ledamoten begär att få avgå skriftligt med förklaring om orsak.
 2. b) Sjukdomstillstånd som förhindrar fortsatt uppgift.
 3. c) Avgång som medlem i föreningen.
 4. d) Bestraffning på grund av förseelse gjord inom sin ansvarspost.

De vakanser som uppstår inom styrelsen skall tillsättas av det första årsmötet som hålles efter vakansen uppstått. Styrelsen kan under tiden använda sig tillfälligt av en medlem.

Art. 17 Styrelsens behörigheter och ansvarsområden

Styrelsen skall besitta följande rättigheter:

 1. a) Framhålla och utföra föreningens representation. Styra och administrera så omfattande som gällande lagar tillåter och uppfylla de beslut som årsmötet fastställt.
 2. b) Ta nödvändiga beslut inför olika myndigheter för att genomföra de lagliga krav som uppstår och de rapporteringar som behövs.
 3. c) Besluta om nya medlemmars inträde och alltid ha en aktuell medlemsförteckning.
 4. d) Lägga fram förslag till årsmötet om medlemsavgifters storlek.
 5. e) Kalla till årsmöte och kontrollera att de beslut som där tages uppfylles.
 6. f) Meddela det officiella Föreningsregistret om de ändringar som ev. görs i stadgarna enligt beslut av årsmötet och ansvara för att dessa uppfylles.
 7. g) Presentera föreningens årsredovisning med resultat- och balansräkning och nästa års budget vid respektive årsmöte för dess godkännande.
 8. h) Föra en korrekt bokföring enligt gällande normer som avspeglar en verklig bild av föreningens tillgångar, resultat och finansiella situation.
 9. i) Framställa föreningens inventarieförteckning.
 10. j) Presentera föreningens årsberättelse och låta årsmötet godkänna denna.
 11. k) Ge provisoriska lösningar till ev. ärenden som kan uppkomma utanför stadgarna och framföra dessa vid påkommande årsmöte.
 12. l) Andra ev. behörigheter som ej är specifikt beskrivna i dessa stadgar
 13. m) Utse kommittèer.

Art. 18 Styrelsemöten 

Styrelsen skall sammankallas av ordförande eller av honom utsedd person, till ordinarie möte enligt det tidschema som beslutats. Styrelsen skall sammankallas till ett extraordinarie möte om en tredjedel av dess ledamöter begär detta.

Styrelsens beslut är giltiga om kallelse gjorts och 51 % av dess ledamöter finns närvarande.

Styrelsens ledamöter är skyldiga att närvara vid alla möten som sammankallas och måste ge sakliga skäl för att inte närvara. I samtliga fall måste ordförande och sekreterare närvara eller den ledamot som fått deras uppdrag att ersätta. Styrelsens beslut tas genom majoritetsprincipen av de närvarande. I händelse att röstning blir oavgjord är det ordförandens röst som avgör. Styrelsens beslut skall föras i ett speciellt protokoll. Vid början av varje möte skall protokollet från föregående möte läsas upp och godkännas eller ändras.

Kapitel 5  Föreningens ekonomi

Art.19  Ekonomiska tillgångar och egendomar

Denna förenings utgångstillgångar är noll Euros

Den årliga budgeten skall godkännas varje år av ordinarie årsmöte

Föreningens ekonomiska tillgångar kommer från:

 1. a) Medlemsavgifter som bestäms vid årsmöte.
 2. b) Officiella eller privata anslag.
 3. c) Gåvor eller dylikt
 4. d) Räntebärande tillgångar eller andra inkomster som är möjliga.

Art.20  Aktivitetsvinst

Vinst som uppkommer genom utförande av ekonomiska aktiviteter skall användas exklusivt till att uppfylla föreningens syften, utan att det i något fall kan bli tal om utdelning mellan medlemmar eller familjer till medlemmar eller till fysiska personer eller juridiska personer med vinstgivande intressen.

Art.21  Medlemsavgifter

Alla föreningens medlemmar är skyldiga att stödja föreningen ekonomiskt genom inbetalning av medlemsavgifter eller extra avgifter enligt vad som bestäms av årsmötet efter styrelsens förslag.

Den ekonomiska redovisningsperioden skall vara kalenderår.

Art.22  Disposition av tillgångar

På alla bankkonton som finns öppna i föreningens namn skall finnas namnteckningarna av ordföranden och kassören.

För att kunna disponera föreningens medel skall det obligatoriskt göras med underskrift av kassören eller ordföranden.

Kapitel 6  Upplösning av föreningen

Art.23  Likvidering

En upplösning av föreningen framkallar en likvideringsperiod. Innan denna helt avslutats behåller föreningen sin juridiska status.

De styrelseledamöter som har ansvaret vid det tillfälle föreningen skall upplösas blir automatiskt ansvariga för likvideringen, såvida inte årsmötet eller domstol utser andra i dess ställe.

Vid en likvidering skall de ansvariga:

 1. a) Beskydda integriteten av föreningens tillgångar
 2. b) Slutföra påbörjade ärenden och ombesörja de nya som behövs för likvideringen.
 3. c) Inkassera föreningens krediter.
 4. d) Likvidera tillgångar och betala fordringsägare.
 5. e) Använda ev. överskott till de ändamål som stadgarna fastställer
 6. f) Ansöka om annullering hos gällande register.

I den händelse föreningen är konkursmässig skall styrelsen eller de ansvariga för likvideringen framställa detta omgående till behörig myndighet.

Om överskottssaldo uppstår skall detta skänkas till välgörenhetsorganisation enligt styrelsens beslut.

Medlemmarna är ej personligen ansvariga för föreningens skulder.

Styrelseledamöterna och övriga personer som handlar i föreningens namn skall stå till svars inför denna, inför medlemmarna eller tredje person för de skador som kan ha uppstått genom oansvarigt handlande.

Kapitel 7  Tvistmässiga konflikter

Art.24  Tvistmässiga konflikter

De frågor gällande handlingar eller beslut som tagits i föreningens namn och som kan framkalla tvist för en lösning, kommer att behandlas enligt vad som föreligger i lagen Ley 60/2003, daterad 23 december gällande arbitrering och i samtliga fall förhandling och förlikning mellan parterna.

Rojales den 2:a Mars 2017