Tävlingsbestämmelser

SCANDINAVIAN GOLF CLUB

Allmänna tävlingsbestämmelser

Ändrad  28 februari 2022.

Tävlingsprogram, regler och bestämmelser

Tävlingsledningen och sponsor-ansvarig utarbetar tävlingsprogram.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet och allmänna tävlingsbestämmelser.

Tävlingar arrangerade av SGC skall följa regler/bestämmelser enligt Spel- och tävlingshandboken.

Tävlingar anordnade enligt tävlingsprogrammet är öppna för gäster om inte annat anges i tävlingsprogrammet.

Max antalet deltagare vid varje tävling är 132 st om inte annat anges i tävlingsprogrammet.

Anmälan

Information om tävlingen finns på Facebook Scandinavian Golf Club och på klubbens hemsida www.scandigolf.eu

Anmälan sker bäst genom att logga in på Min golf alt. Golfbox (instruktion hittar du här) eller  via mail till tavling@scandigolf.eu

Anmälningstiden utgår senast  kl 18.00 torsdagar före måndagens tävling, om inte annat angivits av tävlingsledningen. Anmälan är bindande.

Spelklasser

Med hjälp av GIT systemet beräknas 4 lika stora klasser (i vissa fall 2).

Herrar som fyller 70 innevarande år.

Det kalenderår man fyller 70 år har man rätt, efter eget önskemål, att spela från Röd Tee.

Slopetabell

Spelform

Slagspel

Startlista

Finns tillgänglig på klubbens hemsida www.scandigolf.eu eller Min golf/Golfbox från klockan 12.00 söndag före tävling om inget annat meddelas av tävlingsledningen.

Anmälningsavgifter

Om inte annat angivits av tävlingsledningen gäller nedanstående avgifter vid tävlingar arrangerade av SGC:
Medlemmar: 5 Euro. Gäster: 10 Euro.

Startavgiften skall betalas före start.

Avanmälan

Avanmälan skall senast ske kl 18.00 torsdagen före måndagstävlingen.

Om avanmälan sker efter kl 18.00 torsdagen före måndagstävlingen skall startavgiften ändå betalas efter riktlinjer beslutade av tävlingsledningen.

Efteranmälan

Godtas ej!.

Överanmälan/Reservlista

Överanmälan vid hcp-tävling regleras normalt enligt anmälningsordning, medlemmar som gäster.
I händelse det blir en reservlista, över 132 anmälda, så erbjuds plats i anmälningsordning.
Medlemmar har företräde gentemot gäster på reservlistan.

Handicapkortet ersatt av GIT

Handicap kortet avskaffades när GIT systemet infördes januari 2013.

Handicapet justeras med hjälp av GIT vid SGC tävlingar på måndagar, Norcup på tisdagar och Svenska klubben på onsdagar.

Ankomst till tävling

Spelare skall anmäla ankomst, erlägga avgifter mellan 60 minuter och senast 30 minuter före första start.

 

Viktigt ! På tävlingsdagen ansvarar spelaren själv för eventuella ändringar samt att uppgifterna på scorekortet är riktigt ifyllt före påskrift.

Beslut om att tävling ska genomföras

Tävlingsledningen avgör om tävlingen skall genomföras eller inte, oavsett väder och förhållanden. Det enda som kan stoppa ett sådant beslut är om La Marquesa GC stänger banan eller på annat sätt ber oss avstå från att genomföra tävlingen. Detta innebär att alla som står kvar med sin anmälan efter kl. 18.00 torsdagen före måndagstävlingen ska erlägga den anmälningsavgift som aviserats för tävlingen ifråga oavsett om man önskar fullfölja tävlingen eller inte.

Mobiltelefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på banan. Man kan samtala  under förutsättning att man inte stör de andra spelarna eller försenar spelet.

Greenlagare

Greenlagare är obligatorisk vid start, och skall på uppmaning uppvisas. Den skall användas till att reparera nedslagsmärken med.

Paus för förfriskningar

Tävlingsledningen för SGC har beslutat att tillämpa nedanstående tävlingsregel – enligt regel 33-1: Om det i samband med tävling bjuds på servering av förfriskningar äger man normalt rätt till en paus av 5 minuter för intagande av dessa förfriskningar. Turordning för ovanstående delges på separat meddelande vid resp. tävling.

Avbryta tävling

Spelare äger ej rätt att avbryta rond utan giltigt skäl. Spelare som bryter tävling utan giltigt skäl är diskvalificerad i hela tävlingen. Anmälan skall ske till tävlingskommitten som har att ta ställning till ev. ytterligare påföljd.

Inlämning av scorekort

Efter spelad tävlingsrond skall ett signerat scorekort snarast överlämnas till scorekortsmottagare.
Spelaren ansvarar för att sitt scorekort lämnas in.
För att underlätta scoreinmatning, summera brutto för hål 1-9 och hål 10-18 gärna också totalen.
För sent inlämnat scorekort kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.
Spelaren skall vara tillgänglig och ej avvika från tävlingsområdet förrän alla resultat är registrerade.

Tävlingens avslut

När det slutliga resultatet är publicerat på GIT är tävlingen officiellt avslutad.

Speltempo

Vi tillämpar s.k.Ready Golf.
Läs mer här.

Tävlingsledningen skall vid varje tävling ägna speciell uppmärksamhet till speltempo varvid regel
6-7 (otillbörligt dröjsmål): långsamt spel tillämpas.
Den fastställda tidsgränsen för ett slag är 40 sekunder, oavsett varifrån slaget slås.
Tiden räknas från det att spelaren bedöms kunna spela.
Kapten i bollen är den som har lägst hcp och denne är ansvarig för att undvika långsamt spel genom att följa bollen framför.

 

Särskiljning vid lika resultat

Tävlingsledningen särskiljer, om inte annat föreskrivs för aktuell tävling, genom följande förfaringssätt:

Kanonstart:

Vid start från olika tee:s, t.ex vid Kanonstart.
1. Lägsta EGA spelhandicap, erhållna slagmetoden/spelhandicapmetoden.
2. Matematiska metoden (lägsta antal slag för de sista nio, sex, tre, ett hålen)
3. Lottning.
Observera att vid lottning kan det skilja! Vi går efter de listor vi får från GIT vid prisutdelningen.
I Min golf kan redovisningen avvika.

Övriga tävlingar:

Matchspel:

Särskiljning sker genom spel av skiljehål tills den ene spelaren vinner ett hål. Som extrahål används 1,2,3 osv.

I en handicapmatch utges slag på samma sätt som under ordinarie ronden.

Slagspel – Scratchtävling:

För spelare med lika resultat koras segraren genom “sudden death”. Placeringar från 2 och uppåt delas vid lika resultat.

Dock sker prisutdelning efter den matematiska metoden.

Särspel sker på följande hål 1,2,3,6, 1,2,3,6 osv.

 

Slagspel – Handicaptävling:

Vid lika resultat i handicaptävling skall resultatlista sammanställas efter turordning:

  1. Lägsta handicap

(detta innebär att den spelare som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot sitt handicap.)

  1. Den matematiska metoden, d.v.s.. räkna de sista 9,6,3 och sista hålet. Om inte detta räcker skall lottning avgöra.
  1. Lottning. Detta innebär att man drar lott om placeringar vid samma spelhandicap och lika resultat.

Prisutdelning

Om inte tävlingsledningen beslutat annat sker prisutdelning i tävlingar arrangerade av SGC efter tävlingens slut. Spelare som ej avhämtat sitt pris i samband med prisutdelningen har förverkat sin rätt till priset.

Pris får ej avhämtas av ombud.

Gäller det kvalificering till nästa steg i tävlingen går spelaren vidare, men går miste om priset. Priset överlämnas till tävlingsledningen.

Anmärkning: Undantag från denna regel gäller endast Matchspel,  Klubbmästerskap, SGC Masters och Mästarmöte.

Nya Medlemmar

När nya medlemmar går med i klubben skall de upplysas om

”SGC Allmänna tävlingsbestämmelser” och ”SGC Lokala regler, La Marquesa”.

Dessa finns att tillgå på klubbens hemsida eller, om så önskas, i skriftlig form.

Tvister

Tvister avgörs av HCP–regelkommittén.

Uppenbara regelbrott

Anmälan mot spelare om uppenbart regelbrott på banan skall hanteras av HCP-regelkommittén. Beslut om avstängning och/eller andra disciplinära åtgärder skall beslutas av kommittén under förutsättning att Ordföranden och Tävlingsledaren är med vid ett sådant möte.

Vid fastslaget regelbrott kan föreningens stadgar om uteslutning av medlem tillämpas. Beslut om uteslutning av medlem skall fattas av styrelsen.

En gyllene regel:Den som har skicklighet och tur att vinna i våra sponsrade tävlingar – kom ihåg att respektera sponsorns prisbord. Pristagare går aldrig tillbaka till sponsorn och kräver t.ex kontanter för priser eller byter till annan vara (förutom om möjligt storlek på kläder). Priserna gäller och går ej att byta. Och – den som vinner en sponsrad tävling – Kom ihåg att tacka sponsorn.

Kontrollera att du är uppdaterad med den senaste utgåvan av

”Allmänna tävlingsbestämmelser”!

/Tävlingsledningen