Inbjudan till årsmöte 2017.

linje

Inbjudan till årsmöte för Scandinavian Golf Club

 

Torsdag den 2 mars 2017 klockan 16.00 Kulturhuset Quesada

 

Vid mötet bjuder vi på lättare förtäring. Årsmöteshandlingar finns på hemsidan senast den 15/2 2017.

 

Dagordning

 

 1. Öppnande
 2. Mötets stadgeenliga ytlysning.
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justerare och tillika rösträknare.
 8. Föregående årsmötesprotokoll
 9. Resultat och balansräkning 2016
 10. Styrelsens årsberättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 13. Proposition från styrelsen,. Stadgeändring
 14. Motioner från medlemmar. Motionerna skall vara inlämnade senast

fem veckor före årsmötet ( innan den 26/1).

 1. Medlemsavgift för 2018
 2. Styrelsen förslag till verksamhetsplan.
 3. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.
 4. Val av ordförande för verksamhetsåret.
 5. Val av övriga styrelseledamöter.
 6. Val av revisorer
 7. Val av valberedning
 8. Övriga frågor
 9. Mötets avslutande

 

Välkommen

 

Anders Sjölund

Ordförande Scandinavian Golf Club