Kallelse till Extra Årsmöte för Scandinavian Golf Club

Kallelse till Extra Årsmöte för Scandinavian Golf Club den 22 november 2021 kl.14.00 Club House La Marquesa

 

Medlemmar i SGC kallas härmed i enlighet med stadgarna till extra årsmöte, måndag den 22/11. Årsmötet avhandlas i samband med måndagslunchen efter ordinarie spel.

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Beslut om medlemsavgift för 2022
 6. Beslut om budget för 2022
 7. Beslut om Verksamhetsplan för 2022
 8. Mötets avslutande.

Rojales den 24 september 2021

Välkomna

Anders Sjölund
ordförande

Styrelsens förslag till extra årsmötet är:

 1. Medlemsavgiften föreslås bli 20€
 2. Verksamhetsplan Scandinavian Golf Club 2022
 • arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
 • arrangera ett speciellt mästarmöte
 • ordna sponsor och kommittégolf
 • arrangera matchspel
 • arrangera klubbmästerskap
 • verka för en aktiv damavdelning
 • söka nya sponsorer och värna om de gamla
 • hålla ett extra årsmöte och årsmöte
 • ge ut en tryckt medlemsmatrikel
 • spela Jubileumsgolf SGC 30 år den 26 mars
 • hålla en Jubileumsfest på Hotell La Laguna den 26 mars

 3. Förslag till budget för 2022