Kallelse till Extra Årsmöte för Scandinavian Golf Club

Kallelse till Extra Årsmöte för Scandinavian Golf Club måndagen den 20 november 2023 innan prisutdelningen på restaurang RAME.

 

Medlemmar i SGC kallas härmed i enlighet med stadgarna till extra årsmöte, måndag den 20/11. Årsmötet avhandlas i samband med prisutdelningen efter ordinarie spel.

Dagordning

 Öppnande

  1. Val av ordförande för mötet.
  2. Val av sekreterare för mötet.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Beslut om medlemsavgift för 2024
  5. Beslut om budget för 2024
  6. Beslut om Verksamhetsplan för 2024
  7. Mötets avslutande.

Torrevieja den 10 oktober 2023

Välkomna

Per Lindqvist
ordförande

Styrelsens föreslår till extra årsmötet:
Bibehålla årsavgiften på 20

Förslag till verksamhetsplan
Klubben skall under året:
Arrangera måndagsgolf enligt gällande tävlingsprogram
Arrangera ett speciellt mästarmöte
Arrangera matchspel
Arrangera klubbmästerskap
Verka för en aktiv damkommitte
Söka nya sponsorer och värna om de befintliga
Hålla ett extra årsmöte
Hålla ett årsmöte med fest för medlemmar
Hålla en uppdaterad medlemsmatrikel digitalt
Anordna en speciell SGC golfdag

Förslag till budget 2024:

Räkenskapsår: 24-01-01 – 24-12-31 Senaste vernr:
Benämning                                             Budgeterat
Medlemsavifter                                     5 500
Medlemsdonationer                             5 000
Intäkter startavgifter                            16 500
Inköp av priser                                        -18 200
Mat vid tävlingar                                   -400
Hole in one kostnader                          -300
Kostnad Mästarmöte                            -350
Donationskostnader                             -1 000
Omkostnader styrelsen                       -400
Fester o Årsmöteskostnader              -3 500
Kontorsmateriel – marknadsföring   -300
Övriga kostnader                                   -700
Datakostnader                                        -350
Kostnader för GIT-system                    -500
Bankkostnader                                       -400
Bidrag till damsektionen                     -300
Avtackningar/Uppvaktningar            -300
Resultat                                                       0