KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE FÖR SCANDINAVIAN GOLF CLUB

Tid: 18 november 2019 direkt i anslutning till lunch La Marquesa

 DAGORDNING 

  1. Öppnade av extra årsmöte
  2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
  3. Val av ordförande för årsmötet
  4. Val av sekreterare
  5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  6. Styrelsen förslag till Medlemsavgift för 2020 är fortsatt 30€.
  7. Fastställande av budget för 2020
  8. Årsmötets avslutande

Rojales den 30 september 2019

Välkommen

Anders Sjölund
ordförande

Translate »
Copyright © Scandinavian Golf Club webmaster@scandigolf.eu managed by 1design1.com