Kallelse till årsmöte

Innehållsförteckning årsmöte Scandinavian Golf den 1/4 2023

Kallelse till årsmöte för Scandinavian Golf Club den 1 april 2023

Plats: Club Náutico Torrevieja Tid: 19.00

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning prövas
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
 7. Justering av röstlängd
 8. Föregående årsmötesprotokoll uppläses
 9. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret.
 1. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
 2. Revisionsberättelsen
 3. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet prövas
 4. Behandling av inkomna motioner. (motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar innan årsmötet)
 5. Val av ordförande för verksamhetsåret
 6. Val av styrelseledamöter
 7. Val av ledamöter i valberedningen.
 8. Val av revisorer
 9. Eventuella avtackningar
 10. Avslutning

Rojales den 7/2 2023 Anders Sjölund

ordförande

Verksamhetsberättelse för Scandinavian Golf Club 2022

Kalenderåret 2022 kom också att präglas med spår av Covid 19.

Den pandemi som härjat över världen gjorde också att vi tvingades flytta fram en efterlängtad 30 års fest. Den kom nu till stånd på Hotel La Laguna i slutet av mars ett år försenat. Det blev en uppskattad tillställning, ja succé faktiskt om vi tittar på bilder och filmer från kvällen. Att vi golfare dansar lika gärna som spelar golf verkar uppenbart. Även våra sponsorer trivdes i vimlet. Årsmöte och fest får det bli i fortsättningen också.

Konceptet med våra måndagar bygger på tre pelare. Själva spelet, de gemensamma luncherna och våra sponsorer. Måndagstävlingarna med tävlingsledaren Holger Dieckhoff  har på ett fantastiskt sätt varierat spelformer över året och gjort måndagarna lockande och uppskattade. Pelare två, luncherna har fungerat väl med Christina Åström Sjölund som menyansvarig och Inger Hertzell Dieckhofs bordsplaceringar och listor. Pelare tre, sponsorer eller donatorerna har skötts med bravur av Jan Qvillby som ökat antalet till 16 företag. Allt med följden av att våra prisbord ligger på mellan 800-1000€. Fantastiskt.

Tävlingsverksamheten 2022

Scandinavian Golf Club firade 30 år och då anordnades givetvis en jubileumstävling som sponsrades av Knistad G&CC. Festligheterna har pga corona restriktioner upprepade gånger blivit flyttade, men nu skulle det bli av trodde vi! Under våren drabbades vårt område nog av det sämsta vädret på många år, så därför blev det ingen jubileumstävling samma dag som festen. Det var nog tur, för nu kunde vi alla lägga all kraft på dansgolvet istället.

Tävlingsledningens målsättning är att alltid få till rättvisa, handicapgrundande tävlingar med variation i tävlingar, klass-, bollindelningar mm. Detta ihop med fortsatt attraktiv starttid (kanonstart kl 09:00) och den gemensamma lunchen har gjort att vi fortsatt har högt deltagarantal och intresse att bli medlem i klubben.

En gång i månaden så har vi partävling eller ”måndagsspecial” då tävlingsledningen tänjer lite på gränserna. Ett uppskattat arrangemang var när vi gjorde om banan till en par-3 bana med annorlunda utslagsplatser och inte helt raka vinklar (Cross-Country). Vi kallade det SGC dagen, då vi även hade förfriskningar och deltävling i närspel på banan, samt vinprovning efteråt.  Ev. ett återkommande arrangemang.

Förutom våra återkommande måndagstävlingar, så har det arrangerats Matchspel i singel och par.
Årets singelmästare blev Torsten ”Totte” Lundberg och parmästarna i match blev Per & Elena Lindqvist.
Under året har vi haft 2 eclectictävlingar och vårmästaren blev Bo Jildegård, medan höstens förstaplats delades mellan Elena Lindqvist och Agneta Thurlin.

Förutom KM så är nog den största fjädern i hatten om man lyckas vinna mästarmötet, som är en ”poco loco” tävling mellan alla som under året vunnit någon tävling.
I år drog Per-Olof Ericsson det längsta strået och kammade hem första priset på 200€ och en direktkvalificering till nästa års möte.

Under 2023 så kommer några av våra ledord vara förhöjd bankvalité och säkerhet.
Det finns ett flertal områden på banan där vi som spelare måste vara extra uppmärksamma och där La Marquesa genom påtryckning från oss bör påbörja ett säkerhetsarbete.
Detsamma gäller banans kvalité som under året varit varierande, men totalt sätt har höjts.
Vårt samarbete med La Marquesa är bra, men lyhördheten på dessa 2 områden är det tyvärr sämre med.

Vi ser fram emot nästa år, då hål 9 kommer göras om till ett par-6 hål och La Marquesa öppnar en ny restaurang. Ev. kan ett restaurangbesök kombineras med ett dåligt inspel på det ”nya hål-9”, då det enligt mitt tycke och säkerhetsmässigt fått en dålig placering.

Tävlingsledningen genom Holger Dieckhoff tackar de funktionärer som under året ställt upp med tävlingsledning, incheckning, registrering, prisutdelning, förfriskningar och servering. Och ett speciellt tack till dem som anordnar sommargolfen.

Vi tackar även alla medlemmar och gäster som under året deltagit i våra tävlingar och hoppas att ni under 2023 fortsätter spela med oss!

Holger Dieckhoff

Tävlingsledare Scandinavian Golf Club

Damkommittén 2022

Damkommittén har under 2022 anordnat 2 damtävlingar. En på våren och en på hösten. Det var lagtävlingar över 9 hål. Efter avslutade tävlingar samlades vi ca 40 damer på våren, restaurang Stevies för gemensam mat och dryck, prisutdelning och lotterier. På hösten blev det samling på La Marquesa med samma program som våren. 

Anna Hedlund

Sponsorverksamheten

Vår verksamhet ökar. Samtliga befintliga sponsorer är kvar och vi har lyckats knyta några nya till oss. Totala sponsorintäkter uppgår idag till 10.000 euro som gör att vi kan höja vinstsumman avsevärt på de sponsrade tävlingarna.

Nu gäller det framöver att fortsätta skapa god relation med befintliga sponsorer och också försöka få några nya.

Ni medlemmar är duktiga på att använda våra sponsorer och också ge tips om nya.

Fortsätt med detta så kan vi även framöver ha prisbord på mellan 800-1000 euro.

Jan Qvillby

Sponsoransvarig

Medlemsläget 2022

Antal nya medlemmar som tillkommit under 2022 är 28 stycken samt under
december när nästa årsavgift skall betalas har 24 stycken sagt upp sitt medlemskap.

Vi är nu 236 medlemmar. Under året har vi som max varit 260 stycken. Det har varit möjligt eftersom vi utökat medlemstaket till 275. Det ger oss större flexibilitet i att ta in nya medlemmar.

Vi har en medlemskö på 65 personer och som erbjuds medlemskap allteftersom man spelat med oss någon gång.

Intresset för Scandinavian Golf Club är fortsatt högt eftersom nya medlemsansökningar kommer in nästan varje vecka.

En tryckt medlemsmatrikel har producerats under första halvåret 2022.

Lars Garneij

medlemsansvarig

Klubbens ekonomi

Ekonomin i klubben är fortsatt god som framgår av balans och resultaträkning.

Klubben firade sitt 30 årsjubileum på Hotell La Laguna i våras och det var en stor utgift där av det negativa resultatet.

Checkräkningen inkluderar även de medlemsavgifter som avser år 2023 men som är inbetalda i slutet på år 2022.

Intäkter för medlemsavgifter för nästa år uppgår till 4690eur.

En betalterminal har införskaffats för att undvika kontanthantering.

Våra startavgifter går direkt in på vårt bankkonto vilket underlättar hanteringen avsevärt.

Ingrid Elofsson Svensson

Kassör

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla medlemmar som gett mig förtroendet att vara ordförande för Scandinavian Golf Club under tretton år. Ett roligt uppdrag som gett mig många nya vänner och erfarenheter.

Det jag värnat om som klubbens idé att vila på de tre pelarna, spelet, de gemensamma luncherna och sponsorerna, fortsätter att vara ledstjärnan.

Lycka till!

Anders Sjölund

Ordförande

de för mötet:

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmötet 230401

Val av mötesordförande Staffan Ekholm
Val av sekreterare för mötet Karin Övgård

Styrelsen har under 2022 varit:
Anders Sjölund (ordf) avgår
Jan Qvillby (vice ordf) klar för omval
Ingrid Elofsson Svensson (kassör) ett år kvar
Ingrid Ek (sekreterare) klar för omval
Lars Garneij (ledamot) ett år kvar
Holger Dieckhoff, (tävlingsansvarig) ett år kvar
Unni Ströberg (ledamot) avgår

Förslag till ordförande för 1 år:
Per Lindqvist (nyval)

Förslag till styrelseledamöter för 2 år:
Ingrid Ek (omval)
Jan Qvillby (omval)
Bente Hansen (nyval)

Förslag till revisorer för 1 år:
Eva Petersson (nyval som ordinarie)
Kjell Carlsson, suppleant (nyval)

Förslag till valberedning för 1 år:
Anders Sjölund, sammankallande (nyval)
Jerry Ek (omval)
Christer Kallin (nyvalLämna en kommentar