Kallelse till årsmöte 2024

Innehållsförteckning årsmöte Scandinavian Golf Club den 4/4 2024

Kallelse till årsmöte för Scandinavian Golf Club den 4 april 2024

Plats: Hotel Laguna Quesada Tid: 17.30
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3/3

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysning prövas
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
 7. Justering av röstlängd
 8. Föregående årsmötesprotokoll uppläses
 9. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret.
 10. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
 11. Revisionsberättelsen
 12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet prövas
 13. Behandling av inkomna motioner. (motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3/3)
 14. Val av ordförande för verksamhetsåret
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av ledamöter i valberedningen.
 17. Val av revisorer
 18. Eventuella avtackningar
 19. Avslutning

Torrevieja den 16/2 2024 Per Lindqvist

ordförande

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2023

Årsmöteshandlingar
Balansrapport 2023
Resultatrapport 2023
Revisionsberättelse 2023

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsmötet 240404
Förslag från valberedning
Inkomna motioner
Motion 2024-03-02 Finns SGC om 5 år
Styrelsens svar på Motion 2024-03-02